KQXS lô câm đầu đuôi

Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSMB 12/06/20241 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
XSMB 11/06/20244 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
XSMB 10/06/20243 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
XSMB 09/06/20242 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
XSMB 08/06/20243 lần5 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
XSMB 07/06/20242 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
XSMB 06/06/20244 lần6 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
XSMB 05/06/20242 lần1 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
XSMB 04/06/20243 lần5 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
XSMB 03/06/20242 lần5 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
XSMB 02/06/20244 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
XSMB 01/06/20243 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần6 lần0 lần
XSMB 31/05/20243 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
XSMB 30/05/20241 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
XSMB 29/05/20244 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
XSMB 28/05/20241 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
XSMB 27/05/20243 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
XSMB 26/05/20242 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
XSMB 25/05/20240 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
XSMB 24/05/20244 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần1 lần
XSMB 23/05/20244 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
XSMB 22/05/20243 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
XSMB 21/05/20246 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
XSMB 20/05/20241 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
XSMB 19/05/20242 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần6 lần
XSMB 18/05/20245 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
XSMB 17/05/20240 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
XSMB 16/05/20244 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
XSMB 15/05/20241 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
XSMB 14/05/20241 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng đầu loto78898173847394758479

Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXMB 12/06/20241 lần2 lần2 lần2 lần6 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
SXMB 11/06/20244 lần3 lần3 lần5 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
SXMB 10/06/20243 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
SXMB 09/06/20242 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
SXMB 08/06/20244 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần6 lần
SXMB 07/06/20243 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
SXMB 06/06/20245 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
SXMB 05/06/20242 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
SXMB 04/06/20243 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
SXMB 03/06/20243 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
SXMB 02/06/20243 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần6 lần1 lần
SXMB 01/06/20247 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần8 lần
SXMB 31/05/20245 lần0 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
SXMB 30/05/20241 lần3 lần8 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần6 lần2 lần
SXMB 29/05/20245 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
SXMB 28/05/20245 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
SXMB 27/05/20243 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
SXMB 26/05/20243 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần6 lần4 lần
SXMB 25/05/20242 lần0 lần6 lần6 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
SXMB 24/05/20247 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
SXMB 23/05/20244 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
SXMB 22/05/20242 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
SXMB 21/05/20242 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần
SXMB 20/05/20244 lần3 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
SXMB 19/05/20242 lần0 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần
SXMB 18/05/20242 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
SXMB 17/05/20247 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
SXMB 16/05/20243 lần1 lần6 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
SXMB 15/05/20245 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
SXMB 14/05/20242 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần
Tổng đầu loto1046810665748872638387

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
MB 12/06/20244 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
MB 11/06/20247 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
MB 10/06/20243 lần6 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
MB 09/06/20241 lần5 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần6 lần2 lần
MB 08/06/20244 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
MB 07/06/20241 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
MB 06/06/20241 lần4 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
MB 05/06/20241 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
MB 04/06/20243 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
MB 03/06/20240 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần5 lần1 lần2 lần
MB 02/06/20243 lần2 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần
MB 01/06/20245 lần4 lần1 lần3 lần7 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
MB 31/05/20243 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
MB 30/05/20241 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần7 lần5 lần0 lần
MB 29/05/20241 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần4 lần
MB 28/05/20243 lần1 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
MB 27/05/20243 lần1 lần5 lần6 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
MB 26/05/20241 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần4 lần1 lần
MB 25/05/20242 lần6 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
MB 24/05/20244 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
MB 23/05/20245 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
MB 22/05/20242 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần8 lần2 lần
MB 21/05/20244 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
MB 20/05/20241 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần7 lần2 lần4 lần
MB 19/05/20240 lần2 lần4 lần1 lần5 lần6 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
MB 18/05/20243 lần2 lần1 lần2 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
MB 17/05/20240 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
MB 16/05/20242 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
MB 15/05/20241 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần4 lần
MB 14/05/20242 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
Tổng đầu loto71847687818866978278

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải Đặc Biệt2 số cuối giải Đặc BiệtNgày xuất hiện
862555512/06/2024
174090911/06/2024
444656510/06/2024
292262609/06/2024
633333308/06/2024
046515107/06/2024
666888806/06/2024
978565605/06/2024
861272704/06/2024
350242403/06/2024
270707002/06/2024
126121201/06/2024
061020231/05/2024
989323230/05/2024
600313129/05/2024
474909028/05/2024
725787827/05/2024
533989826/05/2024
097434325/05/2024
700989824/05/2024
131828223/05/2024
393979722/05/2024
552000021/05/2024
059666620/05/2024
144787819/05/2024
913222218/05/2024
514686817/05/2024
610343416/05/2024
069262615/05/2024
168808014/05/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối giải Đặc BiệtLần xuất hiệnNgày xuất hiện
001 lần21/05/2024
021 lần31/05/2024
091 lần11/06/2024
121 lần01/06/2024
221 lần18/05/2024
241 lần03/06/2024
262 lần09/06/2024 , 15/05/2024
271 lần04/06/2024
311 lần29/05/2024
321 lần30/05/2024
331 lần08/06/2024
341 lần16/05/2024
431 lần25/05/2024
511 lần07/06/2024
551 lần12/06/2024
561 lần05/06/2024
651 lần10/06/2024
661 lần20/05/2024
681 lần17/05/2024
701 lần02/06/2024
782 lần27/05/2024 , 19/05/2024
801 lần14/05/2024
821 lần23/05/2024
881 lần06/06/2024
901 lần28/05/2024
971 lần22/05/2024
982 lần26/05/2024 , 24/05/2024

Top